Inschrijvingen
Inschrijving kan slechts geschieden door het opsturen van de volledig ingevulde cursusovereenkomst en gelijktijdig overmaken van het inschrijfgeld.
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. De cursusovereenkomst dient te worden ondertekend. Eventueel dient de naam van het bedrijf of vereniging ingevuld te worden  door diegene, die voor betaling van het cursusgeld aansprakelijk is.
Hetzelfde geldt voor een werkgever die voor meerdere werknemers een cursusovereenkomst aangaat.
Na ontvangst van cursusovereenkomst en inschrijfgeld ontvang je via E-mail bevestiging van plaatsing.

Cursusduur en opzegging
Men verbindt zich bij inschrijving voor de gehele som van de cursus.
De studieovereenkomst wordt altijd onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.
Vanuit de opleidingscentrum kan de opleiding ontbonden worden als de cursist zijn financiële verplichtingen niet of niet op tijd nakomt.
De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden.

Inschrijfgeld
Door het overmaken van het inschrijfgeld wordt er voor jou  een plaats gereserveerd voor het beoogde schooljaar. Besluit men later niet met de cursus te starten dan komt het inschrijfgeld aan het opleidingscentrum ten goede, als tegemoetkoming in de reserverings- en administratiekosten.

Betalen cursusgeld
Het cursusgeld dient vooraf betaald te worden. Door overmaking van cursusgeld wordt de gereserveerde plaats definitief de jouwe.

Auteursrecht
Het auteursrecht op het lesmateriaal van OCR4U berust bij het opleidingscentrum.
Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Opleidingscentrum Reset4U.

Algemeen
Voor lesadres, lestijden, leskosten en andere kosten dien je deze website te raadplegen.
We houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de gegevens welke op de website zijn vermeld.
Bij wanbetaling komen alle kosten door renteverlies, incasso-, gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de inschrijver.
De studieleiding houdt zich het recht voor onder opgaaf van redenen de opleiding te annuleren. In dat geval wordt het inschrijfgeld en eventuele andere overmakingen teruggestort.
Annulering vanwege slechte weersomstandigheden is mogelijk tot op de dag van de cursus. De cursisten worden allemaal op de hoogte gebracht middels een groepsapp, telefonisch of sms. De desbetreffende les komt ter vervallen of indien mogelijk ingehaald.