Artikel 1 Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. klacht een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door de opleiding (OCR4U) m.b.t. aantasting van de rechtspositie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn belang is geschaad;
b. klager ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van de diensten van OCR4U of de aangewezen of wettelijk vertegenwoordiger ook wanneer de klager inmiddels is overleden;
c. beklaagde (m/v) een medewerker en/of vrijwilliger van de opleiding; OCR4U op wie de klacht betrekking heeft;
d. medewerker en/of vrijwilliger diegene die op grond van een (mondelinge) overeenkomst werk verricht voor OCR4U.

Artikel 2 Doelstelling
Het klachtenreglement regelt de wijze waarop de directie van OCR4U een klacht in behandeling neemt en regelt, daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed.

Artikel 3 Klachtbehandeling in de praktijk
1. Een klager wendt zich tot de beklaagde op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
2. De medewerker en/of vrijwilliger van OCR4U verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen hem gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen twee weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen.

Artikel 4. Criteria klachtenbehandeling
1. De directie van OCR4U hanteert de volgende ontvankelijkheidscriteria van een klacht.
a. De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad.
b. De klacht moet schriftelijk zijn ingediend t.a.v. de directie.
c. Voorval en klacht moeten voor zover er geen wettelijke termijn worden gesteld, binnen termijn van redelijkheid en billijkheid worden ingediend. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.

Artikel 5 De feitelijke behandeling van de klacht
1. Onderzoek.
a. Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt de directie of een gedelegeerde van OCR4U contact op met de klager om ontvangst en (al dan niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtenafhandeling conform dit reglement toegelicht.
b. Het hoofdbestuur van OCR4U stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt de directie van OCR4U de klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op de gedragingen waarover is geklaagd.
c. Ten behoeve van het onderzoek kan de directie van OCR4U gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger, dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.

Artikel 6 De afhandeling van de klacht
1. De directie van OCR4U stelt, binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel.
2. Indien de directie van OCR4U niet in staat is om binnen de in lid 1 gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen stelt zij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie is geklaagd hiervan op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Artikel 7 Beëindiging van de procedure
De klachtprocedure is geëindigd wanneer:
a. De directie van OCR4U met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld,
b. De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling,middels het intrekken van de klacht.
c. De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.

Atikel 8 Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie t.a.v. de te nemen voorzieningen.