Evenals collega organisaties, hanteert OCR4U de volgende definitie:
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan, “Elke vorm van seksueel (getint) gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, welke door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.”

Bij de meest voorkomende vorm van seksuele intimidatie kan iedereen zich wel iets voorstellen. Dubbelzinnige opmerkingen, het openlijk onderling vergelijken van het lichaam van sporters, het als “manwijf” of “ mietje” betitelen van hen die niet aan het ideaalbeeld voldoen, pin-ups in de verzorgingsruimte….

Voorbeelden van gedrag, dat de één kan waarderen, maar waar een ander zich niet prettig bij voelt. Het is belangrijk oog te hebben voor deze, vaak als “onschuldig” betitelde vormen van seksuele intimidatie.

Ten eerste, omdat er groepen sporters zijn, die zich niet op hun gemak voelen bij een vereniging, waar dit veel voorkomt. Ten tweede, omdat ernstige vormen bijna altijd als iets “onschuldigs” zijn begonnen. En tenslotte omdat excessen meer voorkomen in een omgeving, waar deze “onschuldige” seksuele intimidatie normaal is.

Het voorkomen of tegengaan van seksuele intimidatie wil niet zeggen dat mensen elkaar niet meer mogen aanraken, of dat er geen geintjes meer kunnen worden gemaakt. Maar als duidelijk is dat iemand er niet van gediend is, moet het ophouden.

Een sportmasseur heeft ook hier een voorbeeldfunctie. Uiteraard dient iedereen zich te onthouden van elke vorm van seksuele intimidatie, maar ook als je hiermee geconfronteerd wordt, zul je de nodige stappen dienen te ondernemen. Maak aan de sporter duidelijk dat dit gedrag niet getolereerd wordt. Staak de behandeling en verwijs de sporter door naar een collega. Neem eventueel contact op met de vereniging of de sportbond. Maar ook als je merkt, dat het gedrag van “collega’s” niet door de beugel kan, zul je iets moeten ondernemen. Spreek deze “collega” aan op zijn gedrag. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, meld dit dan aan de directie van OCR4U. Laten we er samen voor zorgen, dat dit ongewenste gedrag zo snel mogelijk verdwijnt.

Artikel 22 van de Algemene gedragsregels

“Gewild of ongewild door de cliënt neemt de sportmasseur op enigerlei wijze kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Te allen tijde zal hij dit vertrouwen dienen te respecteren. De sportmasseur dient hiermee uiterst zorgvuldig om te gaan en dient een zekere afstand te bewaren. De sportmasseur dient er dus voor te waken dat verbale en fysieke intimiteit een rol gaat spelen in het kader van de hulpverlening. De sportmasseur onthoudt zich van elke vorm van seksuele intimidatie tegenover de cliënt. Al het besprokene en alle handelingen dienen de toets van derden te kunnen doorstaan. Er zullen slechts mededelingen met betrekking tot de cliënt aan derden worden gedaan, (indien ook maar enigszins mogelijk in overleg met de cliënt), wanneer hij ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt of zijn/haar omgeving hiermee zullen zijn gediend.”

Seksueel getint gedrag.
Het uiten van, in het kader van de sportmassage, opgepast affectieve gevoelens, zowel in woord als gedrag. De cliënt wordt geconfronteerd met opmerkingen en/of toespelingen of handelingen met een seksuele en/of erotisch getinte lading, zoals:

– Onnodig aanraking. De cliënt wordt, zonder dat dit binnen de sportmassage past, aangeraakt of betast door de sportmasseur.

– Onnodig ontkleden. De cliënt wordt gevraagd of gedwongen zich te ontkleden, zonder dat dit voor de behandeling of het onderzoek noodzakelijk is.

– Onnodig lichamelijke onderzoek. De cliënt wordt onnodig lichamelijk onderzocht, zonder dat dit gevraagd wordt en/of zonder dat dit voor de behandeling of diagnostiek noodzakelijk is.

DIT MAG NIET, DIT MAG NOOIT!!!